REGULAMIN

I. Definicje:

 • Usługodawca: spółka pod firmą Oxilab Sp. z o.o., z siedzibą w Zabierzowie k/Krakowa, ul. Mostowa 16A, NIP 945 202 88 23, REGON 356906147. Usługodawca zwany jest także "Serwisem mecenas.pl".
 • Użytkownik serwisu: Klient i każda inna osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z serwisu mecenas.pl.
 • Klient:
  • osoba fizyczna posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze,
  • osoba prawna działająca w imieniu osoby uprawnionej z racji posiadanego wyższego wykształcenia prawniczego do korzystania z Usługi,
  • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do działania w imieniu osoby uprawnionej z racji posiadanego wyższego wykształcenia prawniczego do korzystania z Usługi.
 • Usługa: polega na konfigurowaniu oraz utrzymaniu kont poczty elektronicznej email wyłącznie dla osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze w domenach:
  • adwok.pl dla adwokatów
  • mecenas.pl dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy
  • mec.pl dla sędziów i dyplomowanych prawników
  • prok.pl dla prokuratorów

II. Postanowienia ogólne.

 • Korzystanie z katalogu www.mecenas.pl oznacza akceptację Regulaminu.
 • Serwis mecenas.pl ma za zadanie ułatwić użytkownikom dotarcie do ogólnodostępnych w Internecie informacji i nie pobiera za to żadnych opłat.
 • Wszystkie linki/odnośniki otwierają się w nowym oknie przeglądarki i skierowane są wyłącznie do ogólnodostępnych serwisów (stron głównych lub ich podstron), do których może dotrzeć każdy użytkownik Internetu również za pomocą ogólnodostępnych wyszukiwarek lub poprzez wpisanie ręcznie adresu w odpowiednim polu przeglądarki.
 • Serwis mecenas.pl nie stosuje innych, poza wymienionymi w punkcie II.3. Regulaminu, technik odesłań, w szczególności nie umieszcza w ramkach własnego serwisu żadnych innych serwisów/stron lub ich elementów (framing), nie stosuje odesłań automatycznych (embedded links), odesłań ukrytych (inlining) ani innych niedozwolonych technik odesłań.
 • Serwis mecenas.pl nie narusza integralności stron internetowych na które kierują linki/odnośniki, nie kopiuje ich, nie tworzy na swoim serwerze ich kopii lokalnych, nie cytuje ich dokumentów i nie powiela ich treści.
 • Serwis mecenas.pl oświadcza, że nie wiążą go z podmiotami, do których stron odsyła, żadne więzi natury organizacyjnej, gospodarczej lub podobnej (za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie zaznaczone), a odesłania nie stanowią reklamy, ani nie służą w jakikolwiek inny sposób promocji podmiotu, do którego stron odsyła.
 • Serwis mecenas.pl nie stanowi oficjalnego źródła aktów prawnych. Jedynym obowiązującym źródłem prawa są teksty aktów prawnych opublikowanych w oficjalnych promulgatorach. Usługodawca nie posiada wiedzy o treści i zmianach treści stron, do których odsyła i nie gwarantuje poprawności ani aktualności treści stron www, do których odsyła oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych treści.
 • Usługodawca oświadcza, że Usługa nie będzie udostępniana osobom nie posiadającym wyższego wykształcenia prawniczego lub nie należącym do danej grupy zawodowej, według przyporządkowania zawartego w punkcie I lit. d Regulaminu.
 • Usługodawca przeprowadzi stosowną procedurę weryfikacyjną sprawdzającą, czy osoba zamawiająca Usługę jest uprawniona do jej uzyskania.
 • Wynagrodzenie za skonfigurowanie oraz roczny abonament za utrzymanie konta poczty elektronicznej wynosi łącznie netto 200,- zł + 23% VAT - brutto 246,-zł (opłata abonamentowa) za 1 rok świadczenia Usługi (okres abonamentowy).
  Wykonanie strony/wizytówki www i jej roczne utrzymanie dla Klientów, którzy zamówili konto email jest bezpłatne. Bezpłatne jest także wykonanie strony/wizytówki www dla użytkowników posiadających wyższe wykształcenie prawnicze nie zamawiających konta email z tym, że w przypadku gdy inny uprawniony z racji wykształcenia i funkcji Klient będzie chciał założyć płatne konto email i zarejestrować nazwę /nazwisko/ taką samą jak ta, z której korzysta bezpłatnie użytkownik, to użytkownik bezpłatnej strony/wizytówki www zobowiązany jest do zmiany nazwy swojej strony/wizytówki www, w terminie 7 dni od powiadomienia go przez Usługodawcę.
  Aktualizacja danych na wizytówce-stronie www jest bezpłatna. W bezpłatnej wizytówce/stronie www nie będą umieszczane adresy email inne niż utworzone przez serwis mecenas.pl.
  W bezpłatnej wizytówce/stronie www nie będą umieszczane adresy email inne niż utworzone przez serwis mecenas.pl.

III. Formularze kontaktowe:

 • Użytkownik serwisu akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę usług (innych niż Usługa), w szczególności informowaniu o zmianach i nowościach.
 • Użytkownik serwisu akceptując Regulamin oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Usługodawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
 • Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi użytkownika serwisu i nie udostępniania tych danych innym podmiotom, a także do ich wykorzystywania wyłącznie w celach wymienionych w Regulaminie.

IV. Usługi płatne:

 • Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usługi, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.
 • Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Usługodawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
 • Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nie udostępniania tych danych innym podmiotom, a także do ich wykorzystywania wyłącznie w celach wymienionych w Regulaminie.
 • O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Usługodawca ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Usługodawcy.
 • O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Usługodawca ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Usługodawcy.

V. Opłaty i faktury.

 • Usługodawca wystawi fakturę proforma z datą płatności 7 dni po skonfigurowaniu Usługi. Jeżeli należność za fakturę nie zostanie zapłacona, Usługodawca w terminie 7 dni po upłynięciu terminu płatności zaprzestanie świadczenia Usługi.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępnienia zajmowanej przez Klienta nazwy konta poczty elektronicznej emial, o którym mowa w punkcie II lit. d Regulaminu, a także nazwy strony/wizytówki www Klienta, po upływie 30 dni /karencja/ od daty upływu terminu płatności opłaty abonamentowej, jeżeli Klient nie wniesie opłaty za dany okres abonamentowy zgodnie z fakturą proforma. Po wpłynięciu należności na konto Usługodawcy Usługodawca wystawi Klientowi fakturę VAT.
 • Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 • Kwota opłaty abonamentowej jest niepodzielna, tzn. że:
  • nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż rok,
  • rezygnacja z Usługi przed upływem okresu abonamentowego nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty opłaty abonamentowej.

VI. Zmiany umowy.

 • Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy przez czas trwania okresu abonamentowego.
 • Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnej wersji Regulaminu na stronie www Usługodawcy. Dokonanie opłaty abonamentowej za kolejny okres (prolongata) oznacza akceptację przez Klienta Regulaminu, w wersji obowiązującej w dniu dokonania opłaty.

VII. Rozwiązanie umowy.

 • Umowa wygasa wobec nie wniesienia w terminie opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępnienia zajmowanej przez Klienta nazwy konta poczty elektronicznej emial, o którym mowa w punkcie II lit. d Regulaminu, a także nazwy strony/wizytówki www Klienta, po upływie 30 dni /karencja/ od daty upływu terminu płatności opłaty abonamentowej, jeżeli Klient nie wniesie opłaty za dany okres abonamentowy.
 • Klient może odstąpić od umowy na korzystanie z Usługi w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępnienia zajmowanej przez Klienta nazwy konta poczty elektronicznej emial, o którym mowa w punkcie II lit. d Regulaminu, a także nazwy strony/wizytówki www Klienta, po upływie 30 dni /karencja/ od daty upływu terminu płatności opłaty abonamentowej, jeżeli Klient nie wniesie opłaty za dany okres abonamentowy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli:
  • w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa,
  • Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem
  • weryfikacja wykaże korzystanie z Usług przez osobę nieuprawnioną tj. bez dyplomu wyższej uczelni prawnej
  • jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał niezamawianą komercyjną pocztę elektroniczną (spam), działał na szkodę Usługodawcy lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z prawem.
 • W przypadkach opisanych w pkt VII lit. d Regulaminu Usługodawca nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługa nie będą wykonywana. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Usługodawcy wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań, byłaby świadczona przez Usługodawcę.

VIII. Ciągłość świadczenia usługi.

 • Ua. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi, za którą Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania umowy.
 • Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Opłata abonamentowa za Usługę nie obejmuje kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli:
  • nie jest inicjatorem transmisji,
  • nie wybiera odbiorcy danych oraz
  • nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 • Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 • Usługodawca w żaden sposób nie kontroluje treści, źródła, wykorzystania ani innych okoliczności związanych z przechowywanymi w ramach świadczenia Usługi danymi, a także nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy pośrednio lub bezpośrednio naruszają one prawo, o ile nie otrzyma urzędowego zawiadomienia lub nie uzyska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności.
 • Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

IX. Odpowiedzialność Usługodawcy i reklamacje.

 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi winy.
 • W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usługi, trwającego ponad 24 godziny, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi Usługodawcy o okres trwania przerwy w dostarczaniu Usługi.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • braku ciągłości świadczenia Usługi niezawinionego przez Usługodawcę,
  • nieprawidłowego użytkowania Usługi,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usługi,
  • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
  • siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
  • działania czynników i osób trzecich (w szczególności takich jak: awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, w tym komórkowe), na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  • posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usługi.
 • Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Usługodawca na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty rocznego abonamentu Usługi, która jest przedmiotem reklamacji.
 • Klient może dochodzić roszczeń wobec Usługodawca na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

X. Postępowanie reklamacyjne.

 • Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  • Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  • nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Usługodawcy, wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 • Usługodawca rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

XI. Postanowienia końcowe.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Usługodawcy i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Usługodawcą Umów.
 • W przypadku prolongaty Usługi zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili prolongaty.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.